Verkiezingsprogramma 2018 – 2022 PvdA Blaricum

5 februari 2018

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018
BLARICUM

Solidair, sterk en sociaal

De PvdA Blaricum is een progressieve partij met een kritisch sociaaldemocratisch karakter. Wij oriënteren ons op standpunten van wie links is, links denkt en links voelt. Daar baseren wij onze gemeentepolitiek op. Een linkse invloed en daarmee een brede progressieve beweging. We nodigen iedereen uit die zich aangesproken voelt, deel te nemen aan ons politiek handelen en zaken naar voren te brengen.

  1. De menselijke maat
  2. Een duurzame oplossing
  3. Voor de lokale economie
  4. Op de toekomst gericht

 

  1. De Menselijke maat

Voor de PvdA telt te allen tijden de menselijke maat. De gemeenteraad verricht zijn werk voor de inwoners van Blaricum. Daarbij kiest de PvdA voor het verbinden van mensen en zal zij zoveel mogelijk gaan voor een win-win oplossing. Initiatieven van inwoners worden zoveel mogelijk ondersteund en aangemoedigd.

Het ombudsteam van PvdA BEL zet zich in voor mensen die vastlopen in het woud van regelgeving. Tevens is het zo dat er steeds meer mensen in de schuldhulpverlening terecht komen. De partij zal het gemeentelijk beleid op dit gebied actief over het voetlicht brengen.

Zorg
Tergooi gaat het ziekenhuis in Blaricum op termijn verkopen. De PvdA staat voor goede zorg dichtbij en bereikbaar voor iedereen en gaat zich hard maken voor het behoud van het ziekenhuis in Blaricum. Voor betere bereikbaarheid kunnen particuliere initiatieven zoals de Rolybus of Belbus hier een rol bij spelen.

Op het terrein van het ziekenhuis zou bij een eventuele sluiting een passende woonfunctie kunnen komen met de mogelijkheid voor sociale woningbouw.

De PvdA wil dat de gemeente zich aansluit bij project “Hartslag nu.nl” en hiervoor AED’s ter beschikking stelt. Deze AED’s dienen op centrale plekken altijd bereikbaar te zijn.

Veiligheid en leefbaarheid

Leefbaarheid staat voorop bij de PvdA. Prioriteiten moeten daarom gekozen worden op basis van wat zij bijdragen aan de leefbaarheid. Soms zijn dat kleine ergernissen als parkeren op de stoep, soms grotere zaken als woninginbraken en overvallen. De gemeente kan zelf haar inzet van Boa’s bepalen en zij spelen een grote rol bij juist die leefbaarheid binnen Blaricum. De PvdA is voor het verder stimuleren van buurtpreventie / WhatsApp groepen.

Veiligheidsdiensten moeten ondanks regionalisering dichtbij zichtbaar blijven voor de inwoners van Blaricum. Een initiatief als de pop-up wijkagenten is hier een mooi voorbeeld van en gezien de respons een succes. Net als de jaarlijkse veiligheidsmarkt, waarbij de samenwerking tussen diverse veiligheidsdiensten en de gemeente goed zichtbaar is en waar inwoners op een laagdrempelige manier hun vragen kwijt kunnen.

Vrijwilligers
Vele vrijwilligers maken veel activiteiten en evenementen in Blaricum mogelijk of ondersteunen inwoners die hulp nodig hebben. Deze onmisbare kracht binnen de samenleving moet een vaste plek krijgen in de begroting. Er moet geld zijn voor initiatieven om op te starten, al is het maar via ondersteuning van ambtenaren. Ook moet er een jaarlijkse avond blijven voor mensen die zich vrijwillig in Blaricum inzetten. Dit als waardering voor het werk dat zij doen. Daarnaast moet vrijwilligerswerk aantrekkelijk worden gemaakt.

Jeugd
Het is een cliché, de jeugd heeft de toekomst, maar het is wel waar. De gemeente heeft nu meer taken op zich gekregen die de jeugd betreffen. Er moet daarom een budget zijn voor hulp aan jongeren, of ze het nu goed doen of meer hulp nodig hebben. Jongerenwerk moet ingezet worden voor het preventieve werk en de wethouder die belast wordt met jongeren, zal actief in contact moeten treden met alle geledingen binnen deze doelgroep om te horen hoe Blaricum voor hen een betere gemeente kan worden. Van speeltuintjes tot hangplekken en van Centrum voor Jeugd en Gezin tot Jeugdzorg. De PvdA zal zich inzetten om iedere jongeren binnen haar gemeentegrenzen een zo goed mogelijke start te geven in dit leven.

Vanzelfsprekend is onderwijs hier ook een onderdeel van en samen met de scholen kan de gemeente een goed schoolklimaat bewerkstelligen. Dit kan in fysieke gebouwen, waar de gemeente verantwoordelijk voor is, en in de kwaliteit, waar de scholen verantwoordelijk voor zijn. Regelmatig overleg moet er zijn om samen het beste onderwijs te verkrijgen, dus minimaal een keer per jaar om tafel met de directeuren van scholen.

De PvdA wil zich hard maken voor behoud van bewegingsonderwijs en weer zwemles voor basisschoolleerlingen introduceren.

Ouderen
Mensen worden steeds ouder en Blaricum telt heel wat ouderen. De gemeente is er voor verantwoordelijk dat ouderen zo lang mogelijk meedraaien in onze maatschappij. Ook voor hen moet er een budget en plek zijn, zodat zij niet achter de ‘geraniums’ of ‘hoge heggen’ gaan zitten. In goed overleg met verzorgingsinstellingen kan gekeken worden waar door samenwerking winst kan worden behaald in een goede zorg voor alle ouderen. Vereenzaming moet tegengegaan worden. Hier kan een ouderenconsulent een rol in spelen.

Ook de rol van mantelzorgers wordt steeds groter. Voor hen wil de PvdA een mantelzorgconsulent aanstellen die hen kan ondersteunen. Initiatieven als de Blaricumse Buurtjes zijn hier ook belangrijk bij en wil de partij daarom ook steunen.

Daarnaast zal de PvdA ontmoetingen tussen jong en oud stimuleren. Bassischoolleerlingen kunnen bijvoorbeeld gekoppeld worden aan de Torenhof en Wingerd. Dit zou kunnen met behulp van een project van de Riki Stichting.

  1. Een duurzame oplossing

De PvdA gaat voor duurzame oplossingen volgens de lijn van People, Planet. Profit. Een groene gemeente is een leefbare gemeente. Dit moet zo efficiënt mogelijk gebeuren. De PvdA wil zich hard maken dat ook door de inwoners kan worden genoten van dat groen. Daarom zou de Burgemeester Le Coultredreef voorzien moeten worden van een wandelpad met bankjes. Tevens moet dit groene lint aansluiten op de groenstructuren van de Bijvanck en de Blaricummermeent, zodat inwoners hier wandelend of met de fiets gemakkelijk van de ene naar de andere kant van het dorp kunnen komen. Dit groene lint is tevens een verbinding die van de gemeente een geheel maakt. De PvdA wil een groenconsulent instellen die buurtinitiatieven op het gebied van groen ondersteunt en stimuleert.

De gemeente Blaricum heeft veel natuurgebieden ondergebracht bij het Goois Natuurreservaat (GNR). De PvdA wil dat de gemeente hiervoor ook financiële verantwoordelijkheid neemt.

Sociale begroting
Wettelijk moet de begroting van de gemeente sluitend zijn. De PvdA wil deze begroting sociaal sluitend hebben. Mensen die het minder hebben, moeten immers ook de vruchten kunnen plukken van een verbeterende economie en huizenmarkt. Investeren in een samenleving waar iedereen aan mee kan doen op zijn manier is een prioriteit. Solidariteit heeft een prijs en ook daarin neemt de PvdA zijn verantwoordelijkheid.

Wonen
De sociale woningbouw wordt uitgehold. Ook al is het lastig om op gemeenteniveau hier het verschil te maken, wil de PvdA in Blaricum ervoor waken dat de voorraad sociale woningbouw nog minder wordt en zal waar mogelijk kijken of deze verruimt kan worden. Samen met woningbouwverenigingen en bouwers zal er gezocht moeten worden naar creatieve oplossingen, zodat jongeren en jonge gezinnen niet naar andere gemeenten trekken en ouderen in onze gemeente kunnen blijven wonen.

Om doorstroming te verbeteren, zodat mensen ook in een passend huis bij hun situatie wonen, wil de PvdA een team in het leven roepen dat actief helpt hierbij, bijvoorbeeld bij het in oude staat herstellen van de huurwoning of zoeken naar een passende volgende woning.

Steeds duidelijk wordt het dat we als we onze planeet willen overdragen aan generaties na ons, dat wij meer moeten investeren in duurzaamheid. De gemeente kan dat voor haar eigen gebouwen doen, maar inwoners kunnen hier ook wat in betekenen. Er moet een structureel budget zijn om inwoners te kunnen begeleiden in hun stappen naar duurzame huisvesting. Nu moet er bovendien al nagedacht worden over hoe Blaricum in 2050 een gasloze gemeente kan zijn.

De PvdA wil meer laadpalen voor elektrische auto’s mogelijk maken binnen de gemeente.

Openbaar Vervoer
Met de komst van een HOV moet de bereikbaarheid van alle delen van Blaricum ook gewaarborgd blijven. Het mag niet zo zijn dat inwoners die ver van een halte van het HOV wonen, verstoken blijven van openbaar vervoer. Hier zal de PvdA zich voor blijven hard maken, ook al is dit een provinciale aangelegenheid. De partij zal zich inzetten voor een goede verbinding met Almere, Amsterdam en Utrecht en is voorstander van een lightrail verbinding tussen Almere en Utrecht.

Fairtrade gemeente

De PvdA wil dat Blaricum alles in het werk stelt om een Fairtrade gemeente te worden. Duurzaam ondernemen moet een gewoonte zijn.

  1. Voor de lokale economie

Binnen Blaricum pas kleinschalige bedrijvigheid. Een goed voorbeeld hiervan zijn de units op het bedrijventerrein in de Blaricummermeent. Daarnaast moeten bedrijven die van oudsher in Blaricum gevestigd zijn gekoesterd worden. Binnen de grenzen zijn veel zzp-ers. Op gemeenteniveau moet gekeken worden hoe de bedrijvigheid gestimuleerd kan worden, om zo ook werkgelegenheid binnen de gemeentegrenzen te creëren. Regelmatig zal er overleg zijn tussen de gemeente en de Blaricumse Ondernemersvereniging. Ondernemers moeten bovendien zelf kunnen beslissen of zij op zondag open willen zijn.

Waar het mogelijk is, zal de gemeente zoveel mogelijk kiezen voor het inschakelen van lokale ondernemers. Duurzaam ondernemen wordt gestimuleerd. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten een kans krijgen.

Ondernemersfonds
De PvdA wil graag met de Blaricumse ondernemers kijken of er een ondernemersfonds kan worden ingesteld, zodat zij via de OZB op niet woningen kunnen rekenen op een budget om het winkelen in de hele gemeente aantrekkelijk kunnen maken voor inwoners en een levendig aanbod van ondernemingen gestimuleerd kan worden.

Glasvezel
Snel internet is een vereiste om goed te kunnen ondernemen. De PvdA zal zich daarom hard maken om te kijken hoe de gemeente voorzien kan worden van glasvezel, zodat de gemeente ook op dit gebied bij de tijd is.

  1. Op de toekomst gericht

De provincie heeft een voorgenomen besluit tot een fusie van Blaricum, Laren en Huizen. De PvdA vindt het belangrijk dat in de uiteindelijke bestuursvorm de specifieke cultuur van Blaricum behouden blijft en pleit voor een goed kernenbeleid.  Hierbij staan de waarden en identiteit van Blaricum voorop.  De Blaricumse Kermisweek, Koningsdag, Sinterklaas en plaatselijke initiatieven maken het verschil ten opzichte van omliggende kernen. Hier moet een budget voor blijven bestaan, zodat Oranjevereniging Blaricum deze kan blijven organiseren.

Daarnaast moet er plek blijven bestaan waar vrijwilligers hun activiteiten kunnen organiseren dicht bij de inwoners. Ook het Blaricumse verenigingsleven zal aandacht moeten hebben als cement van de samenleving.