Door Wilma de Boer – Leijsma op 30 januari 2017

Nadere beschouwingen PvdA-Eemnes bij de Begroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020

Algemeen financieel beeld

Eemnes staat er goed voor. De keuze van investeringen voor de komende periode kan op ondersteuning van de PvdA rekenen, maar wij zouden er graag nog een aantal ideeën aan toevoegen. Daar is immers best ruimte voor. Voor de twee belangrijkste ideeën zal de PvdA straks een motie indienen.

Misschien kunnen wij op een slimme manier extra gelden vanuit het kabinet ten gunste laten komen van Eemnes. Zo komt Economische Zaken in 2017 met 50 miljoen extra budget voor innovatieve start-ups. We hebben het al eerder over gehad: kunnen we op ons nieuwe bedrijventerrein niet ook een locatie inrichten voor startende ondernemers met bij voorkeur innovatieve en duurzame plannen die passen bij de doelstellingen van Eemnes?

Het lijkt mij het overwegen waard.

De gemeente Eemnes trekt structureel geld uit voor educatie.

Is het in dat kader een goed idee om het schoolzwemmen weer in te gaan voeren?

Eemnes is een waterrijke gemeente en het aantal doden door verdrinking neemt de laatste jaren schrikbarend toe. Het is niet meer vanzelfsprekend dat mensen hun kinderen op zwemles doen en vaak stoppen ze al na diploma A, terwijl voor een goede zwemvaardigheid ook diploma B en C gehaald dienen te worden.

Om zwemlessen vanzelfsprekend en voor ieder kind bereikbaar te maken pleit ik voor het herinvoeren van schoolzwemmen.

Ik zal hiervoor straks een motie indienen.

Sociaal domein

Voor het sociaal domein lijkt het allemaal goed geregeld in ons samenwerkingsverband met de gemeente Huizen en in de regio Gooi en Vechtstreek. Er zijn weinig klachten. Toch is dit geen garantie voor alom succes. Blijven er geen schrijnende situaties onder de radar? Het kabinet stelt 100 miljoen extra budget ter beschikking  voor armoedebeleid en schuldhulp.

In dat kader stelt de PvdA voor een consulent gespecialiseerd in (kans)armoede aan te stellen voor de periode van bijvoorbeeld twee jaar, die op huisbezoek gaat om mensen weer op de rails te helpen. Deze deskundige in armoedeproblematiek en sociale uitsluiting kan, naast het wijkteam, pro-actief mensen in de juiste richting helpen. Vaak gaat het om gezinnen met een meervoudige problematiek.

Ook vroegtijdig schoolverlaters kunnen op deze manier worden opgespoord en geholpen worden een opleiding of werk te vinden op maat. De consulent kan mensen die in armoede of in kansarmoede leven,  begeleiden in hun sociale, administratieve, economische en financiële problemen. Hen  zelfredzaam maken en hen verder begeleiden naar een opleiding en/of werk in het normale of sociale arbeidscircuit, zodat ze hun kansen kunnen verhogen voor een betere situatie en zo uit de armoede te raken. Voor dit idee dien ik straks ook een motie in.

Wat betreft de schuldhulpverlening zou ik er voorstander van zijn de groeiende doelgroep van jongeren tot 31 jaar met schulden beter in beeld te krijgen en voor hen een Jongerenperspectieffonds op te richten, waarbij de gemeente schulden opkoopt en de jongeren als tegenprestatie verplicht werk te maken van hun toekomst door een opleiding te gaan volgen. Het is dus een tweezijdige deal.

Een bijkomend voordeel is dat de jongere die dan weer schuldenvrij is kan overstappen naar een goedkopere collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente (als je schulden hebt kan je niet overstappen; een weeffout in het systeem).

Ook dit idee lijkt me het overwegen waard, maar daar is misschien eerst meer research voor nodig in samenwerking met de gemeente Huizen.

Verder ben ik benieuwd naar de eerder besproken plannen van een Jobcoach.

Hoe staat het daar eigenlijk mee?

Ruimte en wonen

Het gaat de goede kant op met investeringen in woningen voor mensen met lagere inkomens. Er komen meer sociale huurwoningen bij en ook voor de statushouders wordt in Eemnes een oplossing voorbereid.

Voor ouderen die graag in een 0-treden woning willen wonen, is het Ruizendaalhof bedacht, hier naast het gemeente huis. Toch is de PvdA van mening dat voor deze groeiende groep meer aandacht moet komen. Uit onderzoek (Wiardi Beckman stichting) blijkt dat er een grote kloof is tussen zelfstandig wonen van ouderen en de zorg-verpleeginstellingen.

Er moet meer aandacht komen voor tussenvormen.

Maar liefst 1 op de 5 ouderen heeft geen sociaalnetwerk (onderzoek van Nivel) en dan kunnen wij nog zo hard streven naar eigen regie en zelfredzaamheid, maar kan iedereen dat wel als er geen vangnet is?

Een idee zou kunnen zijn met ouderen in onze gemeente in gesprek te gaan en te onderzoeken waar behoefte aan is.

De woonvisie moet misschien een woon-zorgvisie worden, waarbij demografische ontwikkelingen worden meegenomen. Wonen staat niet meer op zich.

Voor de PvdA blijven ook de mensen met een middeninkomen een punt van zorg.

Zij vallen vaak buiten de boot.

Openbaar gebied

Voor het openbaar gebied wordt geld uitgetrokken voor o.m. openbaar groen, fietspaden en herinrichting Wakkerendijk. In dit kader wil ik ook nog eens pleiten voor het verbeteren van speeltuintjes. In de Noordbuurt, bijvoorbeeld bij de Patrijzenhof, is het speeltuintje vies en onveilig. Omwonenden laten hun kinderen er niet meer spelen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Nu Eemnes besloten heeft meer te investeren in burgerinitiatieven is het misschien een goed plan de omwonenden daarbij te betrekken. Sommige speeltuintjes liggen ook te afgelegen en dat geeft geen veilig gevoel. Verplaatsing kan dus soms ook nodig zijn.

Daarnaast is er behoefte aan uitdagende speelplekken voor wat oudere kinderen.

Voor die doelgroep heb ik in mei al een motie ingediend voor een klim- en klauterbos, waar aan gewerkt wordt, zo heb ik begrepen.

Buiten spelen is goed voor kinderen en avontuurlijk spelen bevordert de creativiteit en sociale ontwikkeling. Prof.dr. Manfred Spitzer spreekt zelfs van digitale dementie bij jonge kinderen die te veel achter een I-pad of computer zitten. Jonge kinderen moeten vooral spelend de wereld ontdekken. En dan spreken we nog maar niet eens over de grote gevolgen voor mens en maatschappij van problematisch overgewicht door te weinig beweging. Kortom: een investering in goed onderhouden speelplaatsen voor kinderen van jong tot wat ouder, lijkt mij zeer terecht!

Moties:

  • Consulent aan huis
  • Schoolzwemmen
Wilma de Boer – Leijsma

Wilma de Boer – Leijsma

Wilma A. de Boer-Leijsma – fractievoorzitter PvdA Eemnes Als sociaaldemocraat  hecht ik het meest aan het eerste grondbeginsel van de PvdA: het recht op een fatsoenlijk bestaan voor iedereen. Dat daarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen vind ik vanzelfsprekend. Zo in een zinnetje lijkt dit logisch en eenvoudig, maar dat is het niet

Meer over Wilma de Boer – Leijsma