Jeugdzorg

We willen uitgaan van de behoeften en hulpvragen van jeugdigen en hun opvoeders. We benutten de eigen kracht van de jongeren en de gezinnen. Per gezin is er één gerichte aanpak, waarbij multidisciplinaire teams ondersteuning en begeleiding bieden. We willen dat instanties meer samenwerken door verschillende regelingen bij elkaar te brengen. Een integrale benadering op de terreinen AWBZ, Jeugdzorg maar ook het Passend Onderwijs is daarbij van groot belang. We willen een duidelijke regiefunctie van de gemeente.

Onze oplossingen:

  • We willen een positief jeugdbeleid, waarin wordt uitgegaan van versterking van de eigen kracht van ouders en kinderen.
  • Voor betere en efficiënte Jeugdzorg regisseert de gemeente de (regionale) samenwerking tussen de aanbieders.
  • Door samenwerking is er per gezin/kind één plan van aanpak (zorgarrangement); onderwijsorganisaties spelen hierbij een belangrijke rol.
  • Hulp en ondersteuning zijn gericht op het voorkomen van het uit de hand lopen van problemen en situaties, welke vroegtijdig worden gesignaleerd.
  • Wij maken een plan van aanpak om alcohol- en drugsmisbruik onder jongeren te verminderen; een actieve, handhavende inzet van de gemeente is vereist.

Wij zetten in op preventie, ombuigingen binnen het budget (voorkomen is beter dan genezen), betere samenwerking en afstemming van de activiteiten van Jeugdzorgaanbieders