1 juli 2017

Algemene beschouwingen PvdA-Eemnes bij de kadernota 2018

Waar een klein dorp groot in kan zijn…

De Eemnesser gemeenteraad heeft er unaniem voor gekozen niet mee te doen met de procedure om tot een fusiegemeente te komen met de Noord-Hollandse buurgemeentes. Dat is dapper, maar ook risicovol. Eemnes wil immers ook niet verweesd achterblijven. Dit besluit is vooral genomen op basis van de dialoog met de bevolking. De enquêtes en de speeddates brachten duidelijk naar voren dat de Eemnessers hun zelfstandigheid koesteren. En zo ook de gemeenteraad.

Projectgroepen E100

Uit die gesprekken met de bevolking en de E100 top zijn projectgroepen gevormd. Hier hebben wij echter een steek laten vallen. Op een enkele groep na, zijn de groepen niet meer actief. Hoe hebben we dit kunnen laten gebeuren? Burgerparticipatie is prima, maar het gaat niet vanzelf. De gemeente moet faciliteren en soms de leiding even overnemen als er geen schot meer in zit

Waarom wil Eemnes zelfstandig blijven?

Als zelfstandige gemeente houdt Eemnes zeggenschap over de eigen voorzieningen, ruimtelijke ordening en logistiek. Dat is belangrijk, want we moeten er niet aan denken dat een grote gemeenteraad, waarin de Eemnessers nog maar nauwelijks vertegenwoordigd worden, gaat beslissen of hier wel of geen bibliotheek, sporthal, cultureel centrum, betaalbare woningen, ruiterpaden, hondenuitlaatvelden, speeltuintjes etc. moeten zijn. Met andere woorden: waar het belastinggeld van de inwoners aan moet worden besteed. Daarnaast heeft Eemnes immers allang bewezen dat het kan! Door middel van goede samenwerkingsverbanden met andere gemeenten en een regionale aanpak.

Huis van Eemnes

Eemnes koestert haar verenigingen, maar naar de mening van de PvdA moet de ene vereniging niet meer gesponsord worden dan de andere. De voetbalvereniging is de laatste jaren zeer verwend. Nu zijn de andere clubs aan de beurt en dat gebeurt onder andere door de bouw van het Huis van Eemnes. Hierin komen sporthallen waar de badminton-, volleybal- en basketbalvereniging mee uit de voeten kunnen. Door de combinatie met de bibliotheek, culturele clubs, sociale samenkomsten, een café-functie, ruimte voor voorstellingen en wie weet nog veel meer, kan het Huis van Eemnes een écht dorpshuis worden. De nu gekozen plek op Veld 4, vlakbij het dorpshart en andere sportvoorzieningen is daar uitermate geschikt voor. Als er meer trainingsvelden voor de voetballers nodig zijn, kan er ook nog gebruik gemaakt worden van het voetbalveldje achter de Roerdomp/Scholekster. Dat is heel snel te bereiken vanaf de voetbalvelden en het wordt nu nauwelijks gebruikt, terwijl er al wel hoge hekken zijn geplaatst om de bal in het veld te houden.

Sociale onderwerpen

De kadernota ziet er goed uit. Met zoveel aandacht voor sociale onderwerpen waarvoor de PvdA Eemnes in veel gevallen al eens eerder aandacht heeft gevraagd, hoort u ons niet klagen. Denk aan huiswerkbegeleiding (PvdA voorstel in 2010), uitbreiding kindpakketten en een armoedecoach – die ik liever consulent aan huis of budgetcoach zou noemen – (moties PvdA 2016). Zelfs zwemlessen worden genoemd, zij het dan niet als schoolzwemmen. Goed dat er zoveel aandacht is voor kwetsbare doelgroepen. Dat siert een coalitie waaraan de PvdA deelneemt.

De armoedecoach kan wat ons betreft een ruime taakomschrijving krijgen. Een andere functietitel bv. consulent aan huis of budgetcoach lijkt mij neutraler en minder belastend voor degene die de deur open doet. Het gaat immers juist vooral om het voorkómen van armoede. Mensen helpen hun weg te vinden in het oerwoud van regels en regelingen en het juiste loket te vinden. Ook het daadwerkelijk invullen van formulieren of vergezellen bij gesprekken lijkt mij een schone taak voor deze functionaris.

Achter de computer je zaken regelen zou efficiënter, goedkoper en gemakkelijker zijn, maar zo is het in de praktijk vaak niet. Voor een grote groep is dit niet te doen. Hulp vinden wordt bovendien steeds lastiger. Als je iemand persoonlijk wilt spreken, raak je al snel verstrikt in een keuzemenu.

Overzicht scheppen in de financiën en de rol van budgetcoach zal ook zeker veel mensen kunnen helpen.  In welke organisatie de armoedecoach dient te worden ingebed is nog niet duidelijk, maar wel belangrijk. Met wie doet de consulent zaken? Aan wie legt hij of zij verantwoording af?

Noodwoningen

De PvdA Eemnes is teleurgesteld en verbaasd over het besluit van het college (op één wethouder na) om de bouw van de noodwoningen aan het Wilgenpad op te schorten. Dit is ook in tegenspraak met de opmerking in de kadernota dat Eemnes “gastvrij kan en wil zijn voor mensen op de vlucht voor geweld, vervolging of oorlog, die een nieuw leven in ons land willen opbouwen”.

Het is heel goed dat Eemnes momenteel aan haar taakstelling voldoet, maar wat als de toestroom vluchtelingen en statushouders weer toeneemt? Zo ondenkbaar is dat niet. Kijk naar al die mensen die nog in kampen in Griekenland en Turkije zitten.  Nederland heeft ook nog niet aan de opdracht voldaan om asielzoekers volgens de Europese afspraken op te nemen.

En waarom zouden wij niet iets extra’s doen? Zolang er nog mensen in asielzoekerscentra wachten op een huis zijn wij nog niet klaar. Een taakstelling van 13 personen is immers ook nogal snel gehaald als er families met kinderen hun vader volgen. En wat is 13 mensen op de vluchtende massa van meer dan 65 miljoen wereldwijd? En wat is 13 mensen op een bevolking van 9.000 in Eemnes? Wij kunnen echt meer mensen opnemen. Er zijn zoveel inspanningen gedaan en hobbels overwonnen om de noodwoningen aan het Wilgenpad geaccepteerd te krijgen, laten we dat nu doorzetten!

Mochten er tijdelijk geen statushouders behoefte aan hebben, dan zijn er zeker andere mensen die daar graag een periode van wachten op een andere woning overbruggen. Op die manier is er ook minder verdringing op de woningmarkt in Eemnes, waar nog steeds een grotere behoefte is aan betaalbare (huur)woningen dan het aanbod.

Het is ook wenselijk om de integratie van de nieuwe Eemnessers meer te bevorderen. Het lijkt erop dat Vluchtelingenwerk in Huizen de begeleiding niet optimaal kan uitvoeren. Er zijn te weinig goed ingevoerde vrijwilligers en de professionals kunnen het werk niet aan. De gemeente heeft zich zeer optimistisch uitgelaten over de hulpverlening, begeleiding en het bieden van zinvolle activiteiten aan de statushouders die zich aan het Wilgenpad zouden vestigen. Nu zij daar voorlopig niet gehuisvest worden zou de inspanning zich moeten richten op de statushouders die inmiddels verspreid door Eemnes wonen.

Beweging

De ouderen in Eemnes hebben van zich laten horen en laten hun voorzieningen niet zo maar van zich afpakken. En terecht. Denk aan het zaaltje in De Bongerd waar veel om te doen is geweest.

Uit gesprekken met hulpverleners en de ouderen zelf, is ons gebleken dat er behoefte is aan plaatsen van samenkomst. Samen eten, naar muziek luisteren, zingen, lezen, spellen spelen of bewegen geeft sociale cohesie. Eemnes heeft immers geen verzorgingshuis waar dat min of meer vanzelfsprekend gebeurt. En juist als mensen langer thuis blijven wonen en steeds minder mobiel worden ligt vereenzaming op de loer. Sommige van onze buurgemeenten hebben daar al volop mee te maken.

Om dat te voorkomen stelt de PvdA voor behalve de fittest via de EGV nieuwe mogelijkheden te onderzoeken als een wandelcoach voor ouderen, een gymclubje of beweegcoach. Oudere mensen gaan graag naar buiten en vinden het fijn onder begeleiding te wandelen. Bewegen heeft een positieve invloed op lichaam en geest en als we dit kosteloos beschikbaar maken kunnen mensen met een kleine portemonnee ook aan de nodige beweging komen en hun sociale contacten onderhouden. In de Hilt wordt ook seniorengymnastiek gegeven, wellicht is hier een mooie samenwerking tot stand te brengen. Dit idee is tot stand gekomen in samenspraak met het Sociaal wijkteam Eemnes.

In de kadernota is veel aandacht voor beweging van de jeugd en terecht, maar de ouderen komen er nogal bekaaid af in de nota.

Rookmelders

Een ander idee dat is voortgekomen uit onze contacten met het Sociaal Wijkteam is het verstrekken van gratis rookmelders voor mensen met een laag inkomen. Het blijkt dat een rookmelder niet snel wordt aangeschaft door mensen met een heel klein budget, terwijl zo’n melder wel degelijk van levensbelang is. Er kan gebruik gemaakt worden van het Rookmeldersteam  dat de melders gratis komt installeren bij de mensen  thuis.

Zelfredzaamheid wordt schromelijk overschat

De burger blijkt veel minder redzaam dan de overheid denkt. Die misvatting leidt volgens de Wetenschappelijker Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) tot grote en schrijnende problemen.

Terwijl de participatiesamenleving veel meer van haar inwoners vraagt, raken veel burgers verstrikt in het steeds onoverzichtelijkere woud van regels en regelingen.

Het klinkt heel mooi om mensen zelf hun zorg te laten regelen met hulp van familie, vrienden en buren, maar in de praktijk blijkt dit maar al te vaak te mislukken. Er zijn steeds vaker gevallen van ernstige verwaarlozing en meervoudige problemen. E-health, telehealth en domotica zullen dat echt niet oplossen. De PvdA zou liever meer budget zien voor de wijkverpleging. Uit gesprekken met mensen uit de doelgroep en de professionals die in contact zijn met hen, blijkt ons dat persoonlijke contacten met daadkrachtige hulpverleners nooit vervangen kunnen worden door automatisering of goedbedoelde hulp van leken. Met een steeds ouder wordende  bevolking die zo lang mogelijk thuis blijft wonen, lijkt mij een investering hierin menselijk en op z’n plaats.

Werk

In Eemnes is niet voldoende werk ten opzichte van de beroepsbevolking. Derhalve is het goed dat wij meedoen met regionale projecten op dit gebied. Het aantal uitkeringsgerechtigden is gestegen in Eemnes. Ook onder de jongeren. Derhalve zal de PvdA werkgelegenheidsprojecten in samenwerking tussen gemeente, werkgevers en opleiders van harte ondersteunen. Denk hierbij aan publiek private samenwerkingen. Er zijn inmiddels organisaties die erin gespecialiseerd zijn om dergelijke samenwerkingen tot stand te brengen, maar zoals ik in de kadernota lees wordt hiertoe al samengewerkt met de regio Amersfoort. Ik ben benieuwd naar de eerste concrete resultaten daarvan.

Klimaatneutraal

Het is natuurlijk goed dat Eemnes een nieuw vergezicht formuleert met klimaatneutraal 2030, maar we hadden al eerder een ambitie geformuleerd voor 2020. Daar nu staat in de kadernota niets meer over, terwijl de tijd hiervoor echt wel begint te dringen.

Buurtteams

De PvdA is groot voorstander van versterking van buurten en sociale samenhang. Maar om dat direct te koppelen aan groenonderhoud, daar hebben wij onze vraagtekens bij. Groenonderhoud is namelijk een vak en deze beroepsgroep moet  geen oneerlijke concurrentie ondervinden van goedwillende amateurs. Zeker als we de onkruidbestrijding vakkundiger willen gaan doen, hebben we beroepsmensen nodig en ja, dat kost nou eenmaal geld. Verder vinden we het uitstekend dat rekening gehouden wordt met de wensen van de inwoners. Dat had allang eerder gemoeten.
Wij juichen toe dat zwerfafval door beroepsmensen wordt opgeruimd.

Verkeer

Wat het verkeer betreft is het spijtig dat de laatste tijd zich in Eemnes een aantal ernstige ongelukken hebben voorgedaan. Twee auto’s tegen een boom op de Noordersingel; reden waarom wij van die Singel geen racebaan willen maken. En verder een dodelijk ongeluk aan het eind van de Wakkerendijk. De fietser wordt daar duidelijk nog te weinig beschermd. Waarschuwingslichten zoals op de Noordersingel zou hier uitkomst kunnen bieden.
Verder pleiten we er voor om het Klompenpad van Eemnes meer bekendheid te geven. De kosten moeten ook wel ergens toe dienen.

Communicatie

Tot slot maar weer eens een oproep om de ambtenaren goed te instrueren hoe mensen te helpen aan de telefoon of bij het loket. Het komt ons nog steeds te vaak ter ore, dat mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden of dat de ambtenaren zelf niet weten waar en hoe een regeling dient te worden aangevraagd. Ook op de site is de informatie nog steeds vaak onvolledig of onduidelijk. Wij denken dat het een hoop irritatie kan wegnemen als hieraan met voorrang aandacht kan worden gegeven.

Hoe het eerste contact met een organisatie verloopt is maatgevend voor hoe mensen denken over een organisatie. Denk aan het gezegde: ‘de eerste klap is een daalder waard’!

Een sluitende begroting

Het college presenteert een sluitende begroting, met een flink overschot en mooie investeringen op belangrijke doelen. De PvdA feliciteert het college hiermee en wij wensen het college en de ambtenaren van de BEL-combinatie succes met het uitvoeren van alle voornemens zoals hierin genoemd.

Om het beleid nóg iets beter te maken, zal de PvdA vanavond de volgende moties indienen:

  • Noodwoningen Wilgenpad realiseren
  • Wandelcoach en bewegingsproject ouderen
  • Gratis rookmelders voor mensen met laag inkomen
  • Extra uren wijkverpleegkundige