Standpunten

Zoeken

Burgerparticipatie

burgerparticipatie als basis, plannen maak je samen.

Lees verder

Communicatie met inwoners

De PvdA vindt het belangrijk dat inwoners het vertrouwen hebben dat ze gehoord en begrepen worden door de gemeente. Inwoners moeten een eerlijk en helder verhaal krijgen.

Lees verder

Financieel beleid

Om alle taken waar onze gemeente voor staat, goed uit te kunnen voeren, is geld nodig. De PvdA is zich ervan bewust dat dit geld direct of indirect wordt opgebracht door de inwoners zelf en dat de keuzes hoe het uit te geven zorgvuldig en verantwoord moeten worden gemaakt. Geld is voor ons nooit een doel op zich, maar een belangrijk middel om onze maatschappelijke verantwoordelijkheden goed vorm te geven; een fijne en veilige leefomgeving voor iedereen met de juiste ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben.

Lees verder

Jeugdzorg

We willen uitgaan van de behoeften en hulpvragen van jeugdigen en hun opvoeders. We benutten de eigen kracht van de jongeren en de gezinnen. Per gezin is er één gerichte aanpak, waarbij multidisciplinaire teams ondersteuning en begeleiding bieden. We willen dat instanties meer samenwerken door verschillende regelingen bij elkaar te brengen. Een integrale benadering op de terreinen AWBZ, Jeugdzorg maar ook het Passend Onderwijs is daarbij van groot belang. We willen een duidelijke regiefunctie van de gemeente.

Lees verder

PvdA BEL

De PvdA ontwikkelt en stimuleert beleid dat gericht is op samenwerking en solidariteit. We besturen niet op een afstand, maar betrekken burgers actief bij onze plannen en de uitvoering daarvan.

Lees verder

Vluchtelingen

De opvang van mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, doet een beroep op onze medemenselijkheid en beschaving. Wij moeten deze vluchtelingen een veilig thuis bieden, en tegelijkertijd moeten we niet wegkijken voor de problemen die hierbij komen kijken. Naast onderdak en eten, moeten ook andere basisvoorzieningen goed geregeld worden. Goede medische zorg, zowel fysiek als psychisch, is essentieel. Dat geldt ook voor (taal-)onderwijs voor kinderen én volwassenen. De fractie van de Partij van de Arbeid is van mening dat we moeten ophouden met bangmakerij en politiek opportunisme en onze beschaving en medemenselijkheid weer leidend moeten maken in dit debat. Geen debat vanuit de kruideniersmentaliteit van ‘een onsje minder’, waarin de schreeuwers de overhand hebben, maar een debat vanuit de morele verantwoordelijkheid die wij hebben als welvarend, rijk land en als welvarende, rijke regio om een serieuze bijdrage te leveren.

Lees verder

Wonen en Bouwen

Betaalbaar Bouwen en Bouwen naar Behoefte

Lees verder

Zorg

Wij vinden dat iedereen in onze maatschappij erbij hoort en mee moet kunnen doen. Een in alle opzichten toegankelijke samenleving dus. Dat gaat niet voor iedereen vanzelf. Sommige mensen, zoals ouderen of mensen met een (chronische) ziekte of een andere beperking, hebben daar ondersteuning bij nodig. Dat geldt ook voor sommige jongeren of mensen die om een andere reden een helpende hand nodig hebben. Voor die mensen moet de gemeente de ondersteuning bieden die ze nodig hebben. Afgestemd op hun behoeften. En dat kan, als we simpelweg goed luisteren. Niet vanuit een ivoren toren zorg samenstellen, maar leveren wat de zorgvrager echt nodig heeft. De PvdA staat voor het handhaven van de hoge kwaliteit van zorg in de BEL gemeenten en wil blijvende financiële buffers opbouwen zodat hulp en zorg ingezet kunnen worden op momenten dat dat nodig is.

Lees verder