Verkiezingsprogramma 2018 – 2022 PvdA Laren

5 februari 2018

PvdA – Zeker zijn

Met elkaar – Voor elkaar. 

Verkiezingsprogramma van de PvdA: De tien zaken waarmee we voor Laren aan de slag gaan.

De verkiezingen staan weer voor de deur. Voor inwoners de gelegenheid om zich uit te spreken. Over het gevoerde beleid van de afgelopen 4 jaar en uiteraard ook over het te voeren beleid voor de komende jaren.

Als enige progressieve partij in Laren heeft de PvdA zich ingespannen voor doelgroepen die onze steun het hardst nodig hebben. In het bijzonder op het gebied van sociale woningbouw, het sociale domein, verkeer, veiligheid en verduurzaming.

Ook de komende periode wil de PvdA zich blijven inspannen voor haar idealen:

 • Een samenleving die toegankelijk is voor alle bevolkingsgroepen
 • Een samenleving die duurzaam en veilig is
 • Een samenleving waar wij er zijn voor elkaar

Kortom:

Met elkaar – Voor elkaar.

 1. Zorg en Werk

De PvdA zet in op het doorbreken van de bureaucratie, het terugbrengen van de wachttijden, het bieden van snelle en praktische zorg.

Juist voor de mensen die niet zo goed voor zichzelf kunnen zorgen, moet de gemeente er zijn om geborgenheid te bieden. Zorg komt door de verdere samenwerking binnen de regio steeds meer op afstand te staan. Om zeker te weten dat de gemeente er altijd is voor de inwoners van Laren introduceren we de ombudsman. Deze ombudsman helpt mensen die niet snel genoeg of niet goed genoeg worden geholpen. De PvdA is voor volledige transparantie. Op de site van de gemeente laten we dus voortaan zien hoeveel klachten er zijn en hoeveel van deze procedures binnen de vooraf bepalende termijn worden afgerond. 

 1. Wonen

Laren scoort hoog op de nationale lijsten als meest ideale woonomgeving. Het is een prachtig dorp voorzien van alle faciliteiten die het leven meer dan aangenaam maken. Maar Laren wordt ook wel een reservaat genoemd, waarmee wordt aangegeven dat het dorp niet voor iedereen toegankelijk is.

Bouwen we nog veel meer villa’s? Nee toch, de PvdA wil bouwen waar -echt- behoefte aan is, zoals betaalbare starters- en seniorenwoningen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de ligweide van de Biezem en het Rosa Spier-terrein alleen bebouwd mogen worden als de helft van de nieuwe woningen daar betaalbaar is voor mensen met een laag inkomen. Een vereveningsfonds waarmee projectontwikkelaars goedkoop van hun verplichting om betaalbare woningen te bouwen kunnen afkomen, komt er wat ons betreft niet.

We willen dat er in Laren voldoende aanbod is van betaalbare huur- en koopwoningen. 

 1. Duurzaamheid

Laren is gelukkig een groen dorp. De centrale ligging tussen snelwegen kent nadelen zoals geluidsoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit. Op het gebied van milieu en duurzaamheid is nog veel te winnen.

We moeten nu eens echt aan de slag met duurzaamheid zoals het stimuleren van openbaar vervoer, het verbeteren van fietspaden en de inzet van zonnepanelen. Het bouwen van nieuwe huizen met een duurzame energievoorziening en het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen moeten prioriteit krijgen.

Op de site van de gemeente geven we de ruimte aan inwoners om hun duurzame initiatieven toe te lichten en elkaar zo te stimuleren om zelf aan de slag te gaan met bijvoorbeeld energiebesparing of zonnepanelen.

En bij dit alles past dat we de GAD ombouwen tot een Gewestelijke Afvalstoffen en DuurzaamheidsDienst, de GADD. En uiteraard geeft de gemeente bij alles het goede voorbeeld. 

 1. Bestuur

Laren staat voor forse bestuurlijke uitdagingen. De PvdA wil de BEL-samenwerking intensiever. Ons doel was en is dat we blijven opkomen voor de belangen van de Larense bevolking.

Een verdere samenwerking, eventueel een fusie met Blaricum en Eemnes, heeft onze voorkeur. Op basis van onze visie dat we lokaal willen regelen, wat je het beste lokaal kan regelen.

We zijn overigens niet bang dat we onze identiteit verliezen. Ons dorp kenmerkt zich ook door veel verenigingen en vrijwilligers. Zij zijn het fundament van onze lokale samenleving en daarom willen we hen actief ondersteunen. 

 1. Verkeer, veiligheid en bereikbaarheid

Laren is echt een dorp. De smalle straatjes en de grote hoeveelheid auto`s maken het er niet veiliger op voor fietsers en voetgangers. De PvdA pleit ervoor dat politie en BOA’s actiever moeten handhaven om zo de veiligheid te verbeteren.

Daarnaast zijn wij voorstander van het weren van grotere vrachtauto`s uit onze dorpskern en daarom willen we een overlaadstation op Crailo  realiseren.

De parkeeroverlast is voor veel bewoners een doorn in het oog. We willen  de blauwe zone uitbreiden en parkeervergunningen verder doorvoeren. Daarnaast willen we, samen met de lokale ondernemers, kijken naar het autoluw maken van de Nieuweweg.

Wij pleiten –opnieuw- voor een buurtbus voor de mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer.

 1. Centrumperikelen

De Brink is het belangrijkste maatschappelijk bezit van ons dorp. Daar moeten we zuinig op zijn. Daarom geen gerommel aan de Brink. Wij willen de Brink graag groen, rustig en leeg houden. Dus geen hotel op de locatie Van den Brink en Thuys, geen theehuis en geen muziektent.

De forse regenwateroverlast in het centrum moeten we snel oplossen door hemelwaterafvoersystemen aan te passen. Kortweg; we moeten onder andere gaan loskoppelen. Dit moet uiteraard alleen gebeuren waar het noodzakelijk en praktisch mogelijk is. De financiering van deze maatregelen binnen het publieke domein (riolering, vijvers) wordt gerealiseerd door een tijdelijke heffing per aangesloten perceel op basis van de WOZ-waarde.

 1. Jongeren

In Laren heeft het lang ontbroken aan een goede plek voor jongeren. Daar is sinds vorig jaar verandering in gekomen. Het Scheperproject van Versa en Dynamic Arts is een schot in de roos. Voortzetting van dit project verdient dus onze steun zodat jongeren zich op hun eigen wijze kunnen ontplooien.

 1. Dorps- en verenigingsleven

De PvdA vindt het dorps- en verenigingsleven belangrijk want het bevordert de ontmoeting tussen verschillende groepen en de persoonlijke ontwikkeling. En onderstreept een samenleving die uitgaat van gelijkwaardigheid.

Samen met de actieve bewoners uit Laren willen we kijken hoe de PvdA verenigingen het beste kan ondersteunen.

 1. Sport

Laren heeft te lang de sportontwikkeling op zijn beloop gelaten en daar moet verandering in komen. Het nieuwe college gaat, als het aan de PvdA ligt, een sportbeleid voeren waardoor sport voor alle inwoners van Laren toegankelijk wordt.

Met de oprichting van de sportraad is een aanzet gegeven voor deze ontwikkeling op de langere termijn. De Sportraad moet de problemen bij de verenigingen inventariseren zodat de gemeente structureel beleid kan ontwikkelen, waardoor de verenigingen weten waar zij aan toe zijn op de korte en lange termijn. 

 1. Financiën

Het lijkt er op dat de gemeente Laren haar zaken redelijk goed voor elkaar heeft. Maar de reserves zijn onder het huidige college wel afgenomen en die zullen aangevuld moeten worden door slimme bezuinigingen zoals betere ambtelijke samenwerking in de regio en de opbrengsten van de verkoop van gemeentelijk vastgoed.

De PvdA vindt dat de stijging van de Onroerend Zaak Belasting geminimaliseerd moet blijven. De PvdA realiseert zich, als geen ander, dat er ook in Laren mensen wonen met een lager inkomen en we willen dat hun koopkracht niet verder wordt aangetast.
De Onroerend Zaak Belasting zou alleen maar mogen stijgen als de extra inkomsten worden gestoken in zaken die het algemeen belang dienen. Dus niet extra betalen voor Singer maar wel voor het Brinkhuis, het zwembad de Biezem, de ouderenzorg, jeugdwerk, verenigingen en sport. 

Samengevat: 

Stem PvdA en kies voor een sterk en sociaal Laren. 

Met elkaar – Voor elkaar.

Chris Bogaers

Victor Koppelmans

Marja Bakker-Snoeij

Paul Streefkerk

Gerrit Bogaers

Fok Bierlaagh